TABLO OLUŞTURMAK VE DÜZENLEMEK (ACCESS DERS5)

Veri tabanı içerisinde bir tablo oluşturmak istendiğinde veri tabanı penceresinin Tablo

düğmesine tıklanır. Veri tabanındaki mevcut tabloların listesi görüntülenir. Ardından Yeni düğmesine tıklanır. Aynı işlem Ekle menüsünün Tablo seçeneği ile de yapılabilir. Açılan
dialog penceresinde Tablo oluşturabileceğimiz yöntemler bulunur.                                        

Veri  Sayfası  Görünümü  Yöntemi  Kullanarak Tablo  Oluşturma                                                    

 

Yeni Tablo penceresinden Veri Sayfası Görünümü seçilir ve Tamam düğmesine basılır. Ardından karşınıza boş bir Excel tablosuna benzer şekilde boş bir tablo açılır.Veri tabanında açılan tabloya kayıtlar aynen Excel tablosunda olduğu gibi girilmeye başlanır.

 

 

 

Standart olarak karşımıza açılan Veri Sayfası Görünümünde alan adları Alan1 , Alan2 … şeklindedir. Alan Adlarını değiştirmek için ; adı değiştirilecek Alan sütununa gelinir ve Biçim menüsünden Sütunu Yeniden Adlandır komutu seçilir.

 

Tablo kayıt edildikten sonra kayıtlar istenirse girilebilir. Tabloyu kapatmak için Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir. Tabloyu Tasarım Görünümü modunda açıp tabloda bulunan alanların özelliklerini değiştirilebilir , yeni alanlar ekleyebilir , silinebilir vs.. yapılabilir. Tabloyu Tasarım Görünümü modunda açabilmek için araç çubuğundaki Tasarım Görünümü düğmesine basılır.

 Tablo üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra , tablo kapatılırsa hazırlanan tablo veri

 

 

tabanı penceresinde Tablo kategorisinde görülecektir.

TABLOLAR(ACCESS DERS4)

Access’te veriler Tablolarda kayıtlar halinde saklanır. Veri tabanının yapısını oluşturacak tablolar düzenlenmeden önce , kullanıcının çok iyi bir tasarım yapmış olması gerekir. Aksi takdirde mantıksal yapıdaki bozukluk ilerideki safhalarda oldukça büyük problemler oluşturabilir.

Tablolar birden fazla tipte veri tutabilirler. Örneğin fakülteler hakkında bilgiler bulunduran bir tablo ; sayısal değerler içerecek olan Bölüm Kodu ve Telefon Numarası , alfanümerik içerikli veriler gireceğimiz Fakülte Adı ve Adresi , Tarih tipinde verilerden oluşabilir. Tablolar içerisinde tutulan Fakülte Adı , Kodu vs. gibi ana başlıklara Alan Adı ve içerdikleri verinin tipine de (Sayı , Metin , Tarih/Saat , …) Veri Tipi adını veriyoruz. Uygulamalarımızda kullanacağımız tabloların hazırlanmasında bu iki bilgi verilmek zorundadır.

Microsoft Access içerisinde Tablolar iki farklı biçimde görüntülenebilir. Bunlar ;

1. Tasarım Görünümü : Tablo oluştururken ve düzenlerken kullanılan görünüm.

2. Veri Sayfası Görünümü : Veri giriş ve düzeltme işlemlerinde kullanılan görünüm.

 

Veri Sayfası Görünümü           

MS ACCESS’İN ÇALIŞTIRILMASI(ACCESS DERS3)

MS Access Başlat-Programlar-MS Access  tıklanarak çalıştırılır. Access’i ilk çalıştırdıgımızda aşagıdaki  Access penceresi ile birlikte aşağıdaki pencere açılır.                       

Bu penceredeki Boş Veritabanı seçersek yeni bir veri tabanı oluşturabiliriz. Veritabanı

Sihirbazı seçersek veri tabanı sihirbazını çalıştırırız. Buradaki hazır olan veritabanlarından birini kullanabiliriz. Varolan Veritabanını Aç seçersek en son çalıştığımız dört veri tabanı dosyasını yada diğer bir veri tabanı dosyasını açabiliriz.

Yeni bir veritabanı olusturmak için Boş Veritabanı seçeneğini seçip Tamam butonunu tıklarsak aşağıdaki veritabanı dosyasına isim vermemizi isteyen pencere gelir.

 
 
 

 

 

Dosyaya isim verdikten sonra Tamam butonuna tıklarsak ise aşağıdaki Veritabanı penceresi  gelir.

MICROSOFT ACCESS NEDİR?(ACCESS DERS2)

Access , İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile çalışan bir veri tabanı oluşturma programıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler  sayesinde farklı tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi kullanılabilir.

Microsoft Access bir İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bir veri tabanını oluşturmak ve kullanmak Access ile diğer veri tabanı uygulamalarına göre çok daha kolaydır. Bunun nedeni Access’in , Windows ortamının Grafiksel Kullanıcı Arabiriminin sağladığı avantajların tümünden yararlanma imkanı vermesidir. Grafiksel Kullanıcı Arabirimi , karmaşık komut dizilerini öğrenmeyi gerektirmeden , ekran üzerindeki nesneler ve simgeler yardımıyla , fare desteğinden de yararlanarak kullanıcının çalışmasına olanak verir. Örneğin , geleneksel veri tabanı uygulamalarında iki tablo arasında bağlantı kurmak için oldukça karmaşık komut dizileri yazmak gerekirken , Access’te bu iş basit bir fare hareketiyle gerçekleştirilebilir.

 

Microsoft Access ile kullanıcının kolaylıkla yapabileceği bazı işlemler şunlardır ;

 

·          Birbiriyle bağlantılı yada bağlantısız çok sayıda tablo ve/veya veri tabanı yaratılabilir.

·          Veri tabanlarını güncel tutabilmek için gereken işlemler , istenildiğinde kullanıcı tarafından tasarlanabilen formlar vasıtasıyla yapılabilir.

·          Değişik yöntemlerle istenilen verilere ulaşılabilir ve çıktılar ekran yada yazıcıya yönlendirilebilir.

·          Değişik biçim ve boyutlarda rapor ve etiket basımı gerçekleştirilebilir.

·          Veri tabanında bulunan sayısal veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar yaptırılabilir ve sonuçlar istenildiğinde raporlanabilir veya veri tabanında saklanabilir.

·          Verilerin grafikler yardımıyla analizi yapılabilir ve raporlanabilir.

·          Kayıtlar üzerinde filtreleme ve sorgulama işlemleri yapılarak istenilen kayıtların görüntülenmesi ve işleme konulması sağlanabilir.

·          Excel , Word , Paradox , Dbase vb tabloları Access’te kullanılabilir yada Access tabloları bu uygulamalarda kullanmak üzere kaydedilebilir.

 

Devamı »